Ulama Majhul Kelantan Tuan Guru Haji Wan Ismail @ Harun bin Abdul Rahman [Kelantan’s Unknown Ulema Tuan Guru Haji Wan Ismail @ Harun Bin Abdul Rahman]

  • Abdul Qahhar Ibrahim Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Noorsafuan Che Noh Universiti Sultan Zainal Abidin
  • Mohd Borhanuddin Zakaria Universiti Sultan Zainal Abidin
Keywords: Unknown Ulema, Tuan Guru Haji Wan Ismail @ Harun bin Abdul Rahman, History

Abstract

Sememangnya terdapat ramai ulama yang banyak mewarnai perkembangan dakwah dan pendidikan Islam di Tanah Melayu khususnya di seluruh Nusantara. Mereka ini memberikan sumbangan besar kepada aspek pembangunan masyarakat terutamanya pada aspek penyebaran ilmu Islam. Walau bagaimana pun, masih ramai lagi tokoh ulama yang tidak dikenali (Majhul) di lapangan medan dakwah Islamiyah di Malaysia namun banyak memberikan kesan signifikan kepada perkembangan Islam suatu masa dahulu. Penulisan artikel adalah bertujuan untuk menonjolkan seorang tokoh ulama yang namanya tercatat dalam buku sejarah ulama di Tanah Melayu, akan tetapi tidak dikenali secara umum. Beliau adalah Tuan Guru Haji Wan Ismail@Harun bin Abdul Rahman yang terdiri dari kalangan lapisan generasi ulama terakhir (bongsu) yang sempat merasai tarbiyah tokoh ulama terkenal di Tanah Melayu iaitu Tok Kenali. Kajian ini merupakan satu kajian kualitatif yang mengunakan metode temubual dan penerokaan dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan dengan kajian yang ingin dibuat bagi tujuan pengumpulan maklumat yang diingini. Kajian ini juga turut berperanan dalam memberikan sumbangan terhadap penambahan maklumat berkaitan ulama terdahulu pada aspek persejarahan dan sumbangan mereka dalam lapangan ilmu serta kemasyarakatan.

Indeed there are many scholars lot of color development and propagation of Islamic education in Malaya, especially throughout the archipelago. They make a great contribution to the development of society, especially in the aspect of disseminating Islamic knowledge. However, there are still many unknown scholars (Majhul) in the field of Islamic da'wah field in Malaysia but it has had a significant impact on the development of Islam in the past. Writing articles is intended to highlight a scholar whose name is recorded in the history books of scholars in Malaya, but not known in general. He was Tuan Guru Haji Wan Ismail @ Harun bin Abdul Rahman composed of scholars among the last generation layer (the youngest) who had tasted tarbiyah famous scholars in Malaya that Tok. This study is a qualitative study that uses the method of interview and exploration of certain documents related to the study to be made for the purpose of gathering the desired information. This study also plays a role in contributing to the addition of information related to previous scholars in terms of history and their contribution in the field of knowledge and society.

Published
2020-12-19