Implementasi Fiqh Aghlabiyyah dan Kepentingannya dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia [Fiqh Aghlabiyyah’s Implementations and It’s Importance in Malaysia’s Multiracial Society]

  • Mohd Sufian Moktar Pusat Pengajian Teras, UniSZA
  • Wan Mohd Yusof Wan Chik
  • Mohamad Zaidin Mohamad
  • Ahmad Faizol Ismail
  • Ahmad Amirul Zulkifli
Keywords: Fiqh Kenegaraan, Majoriti, Minoriti, Kestabilan, Masyarakat Majmuk, Integrasi, Perpaduan, Politik, Siyasah

Abstract

Fiqh Aqalliyat (minoriti) adalah salah satu pendekatan fiqh terkini yang dikemukakan dalam menangani isu-isu minoriti Muslim. Ia merujuk kepada keperluan realiti masyarakat minoriti Muslim untuk berinteraksi dengan masyarakat majoriti non Muslim di sesebuah negara secara harmoni. Malangnya dalam beberapa keadaan pendekatan ini cuba digeneralisasikan pelaksanaannya di negara bermajoriti Muslim. Hal ini adalah tidak sesuai dengan perkiraan kesetempatan hukum dan perkiraan aspek demografi dalam fiqh kenegaraan Islam. Justeru kertas ini cuba membuat tinjauan awal terhadap gagasan Fiqh Aghlabiyyah dan kepentingannya dalam konteks negara majmuk seperti di Malaysia. Kajian berbentuk kualitatif ini akan melibatkan kajian dokumentasi sepenuhnya. Fakta-fakta akan dianalisis secara kritis melalui kaedah induktif, deduktif, dan historikal demi mencetuskan idea, konsep terasas dan kepentingan Fiqh Aghlabiyyah. Kajian mendapati Fiqh Aghlabiyyah ini adalah satu bentuk kerangka pemikiran fiqh yang perlu digagaskan dalam konteks negara berpenduduk majoriti Muslim masa kini dalam menguruskan sesebuah negara majmuk. Asasnya boleh dikesan dalam lipatan sirah nabawiyah, perbahasan ilmu Usul Fiqh serta Fiqh Kenegaraan Islam. Implementasi konsep Fiqh Aghlabiyyah ini, dilihat mampu memandu pihak kerajaan, para pemimpin, badan fatwa dan pihak berkuasa agama dalam usaha mengekalkan serta mengukuhkan kestabilan, integrasi nasional dan perpaduan kaum, keadilan dan risalah Islam sesebuah negara yang penduduknya adalah majoriti Muslim.

Fiqh Aqalliyat (minority) is one of the latest fiqh approaches put forward in dealing with muslim minority issues. It refers to the real necessity of the muslim minority community to interact with the non-muslim majority in a country in harmony. Unfortunately, in some cases there is an attempt to generalize its implementation in muslim-majority countries. This is unsuitable in respect of the localness of islamic jurisprudence and in respect of demographical discretion in islamic state jurisprudence. Therefore, this paper tries to make a preliminary overview of the idea of fiqh aghlabiyyah and its importance in the context of a multiracial country like malaysia. This qualitative study will fully involve literature study. The facts will be analyzed critically through inductive, deductive, and historical methods in order to trigger ideas, core concepts and the importance of fiqh aghlabiyyah. The study found that fiqh aghlabiyyah is a form of jurisprudential thinking framework that needs to be conceived in the context of the contemporary muslim-majority country in managing a multiracial country. Its basis can be traced in the history of the prophet, the discussion on the knowledge of Usul Fiqh and Fiqh of Islamic State. The implementation of the fiqh aghlabiyyah concept is envisioned to be able to guide the government, leaders, fatwa bodies and religious authorities in an effort to maintain and strengthen stability, national integration and racial unity, justice and calling to islam for a country with a muslim-majority population.

Published
2020-11-24